knop
   Inleiding  (update maart 2020)                                                                                         

Het is sinds 1994 alweer ruim 26 jaar geleden dat we onze familie reünie hadden en daarbij de eerste editie van  het  boek konden overhandigen: 

                                  1214 – 1994          780   jaar   familie   Barmentloo

Hierin is opgenomen een globale geschiedenis van onze familie en een opsomming van alle op dat moment bekende personen en hun onderlinge relatie binnen onze familie. 

Voor de toekomst wil ik aan belangstellenden ook een zo compleet mogelijk overzicht kunnen blijven geven van de  leden van de familie:

                    Barmentloo,  Barmentlo,  Bermentloo,  Bermentlo,  (van) Barmen 't loo

Nog steeds komen er verzoeken binnen of er nog een exemplaar beschikbaar is. Dit  is jammer genoeg nu  niet meer het geval.
Of we in de nabije toekomst weer een boek, met de laatste gegevens kunnen uitgeven hangt  mede af van de reacties van mogelijke belangstellenden onder ons. Een versie in digitale vorm is waarschijnlijk  het meest haalbare. Dus, het is de hoogste tijd voor een update  van het bestand met  de jongste gegevens.


Dhr  J.A.  Barment ’t loo (1916-1999)  Johan Arend Barmen't loo

Helaas is hij in 1999, als  één van de speurders van het eerste uur, naar onze familie achtergronden
 overleden.
Hij was getrouwd met Jeanne van der Putten (1916-2003)

 

Dhr T. Nieuwenhout  Theo Nieuwenhout  
 
7 mei 2019 is Theo Nieuwenhout, (96 jaar) overleden , tot vlak voor zijn overlijden nog dagelijks bezig met het vastleggen van onze familie genelogie.
Hij was getrouwd met Marrigje Barmentlo (1938-2017)
 H.B.Barmentloo           

Getrouwd met Geertruida Everdina Theresia Taris (1948)

Met de hulp van veel geintersseerden ga ik nog steeds door met het systematisch verzamelen van allerlei  wetenswaardigheden en leg dieze vast in ons bestand. Regelmatig komen er vragen en nieuwe feiten binnen.

sinds de reunie hebben wij  niet stil gezeten. Er is veel aanvullend materiaal  toegevoegd aan hetgeen in 1994 in het boek is gepresenteerd.
In 1994 waren er ongeveer 3000 personen vermeld,  Nu, maart 2020,  staan er ruim 8150  personen in ons digitale familie bestand.

Ook is er een eerste aanzet gemaakt voor een, voor iedereen toegankelijke internet pagina met informatie: www.familiebarmentloo.nl

In de namenlijst van de familie op deze site  staan alleen de meest relevante  gegevens vermeld. Vele details, die wel in het boek staan, de complete Parenteel,  worden  hier mede om privacy redenen,  niet  getoond.

OPROEP:   Er ontbreken in ons bestand zeker nog een aantal gebeurtenissen binnen onze familie, uit de laatste  20 jaar, sinds de reunie.

Om ook in de toekomst aan belangstellenden  een zo compleet mogelijk overzicht te kunnen blijven geven, hierbij dan ook het verzoek om ons, de bij U bekende mutaties sinds 1994 te melden en ook de mogelijke foutieve vermeldingen in de uitgave van 1994, door te geven.
Het gaat om namen, data en plaatsen van geboorten, huwelijken, overlijden en andere wetenswaardigheden van leden van de familie. Ook om adressen van  jonge gezinnen en alleenstaanden die sinds 1994  zelfstandig zijn gaan wonen.
Gescande foto’s zijn in dit computer tijdperk ook een mogelijkheid om de uitgave  te kunnen  verfraaien.
In het computerbestand zijn of worden opgenomen alle Barmentloo,s (alle voorkomende schrijfwijzen), de aangetrouwde (met hun ouders), met alle nazaten van de vrouwelijke Barmentloo's."
Met name de vrouwelijke familieleden, zo is gebleken, zijn soms moeilijk op te sporen, terwijl juist zij vaak  zeer geïnteresseerd zijn in de genealogie van hun familie.
Ook de gegevens van uw familieleden die iets verder weg van Uzelf  staan zijn, indien bij U bekend,  zijn welkom. Dubbele informatie is altijd beter , als geen informatie. Op deze wijze zijn wij later in staat U op de hoogte te houden met de meest actuele stand van zaken van onze familie, op het moment dat U daar in geïnteresseerd bent. Voor bv een reünie of iets dergelijks.
Ik dank U mede namens vele geïnteresseerden in de genealogie van onze familie Barmentloo (en de andere schrijfwijze's natuurlijk) voor de moeite die U neemt om de gegevens naar mij toe te zenden. Het liefst per E-mail.
Heeft  U verder nog vragen , schroom niet om contact op te nemen!!


Toezegging:  iedereen die reageert, krijgt indien gewenst zijn complete, persoonlijke kwartierstaat, digitaal per mail toegezonden!

    
H.B.Barmentloo,       
                                                                                                                                  
E-mail:   h.barmentloo3@chello.nl,    


 
 
            Hieronder een klein gedeelte uit het in 1994 verschenen boek:


                          “780 jaar geschiedenis van de familie Barmentloo”

Uit diverse oude geschriften blijkt, dat de familie Barmentloo een oud geslacht is, oorspronkelijk afkomstig uit West Falen, gelegen in wat nu Duitsland is.
De leden van dit geslacht voerden als herkenningsteken een wapen bestaande uit twee buffelhoornen.
Deze werden door de familieleden  op verschillende manieren geplaatst in een zilveren schild, met als helmteken een zwarte vlucht.
Ook de familienaam werd en wordt nog steeds op diverse manieren geschreven.
De eerste aktes, waarin de familie wordt vernoemd, zijn in het latijn opgetekend. Later zijn er waarschijnlijk onbewust of opzettelijk andere schrijfwijzen 
in omloop gekomen.
Zo komen we tegen: 
(de, van)  Bermentloe, Barmtloe,  B’mtlo, Barmentlo(o),Barmen ‘t loo, Bermentlo, Barmtlo, Berntloo, Bermtplo, Betmetlo  e.a.
 Terwijl uit de aktes en andere geschriften blijkt dat de familieband er wel degelijk was en is.
Ongetwijfeld zijn er een aantal ontstaan, doordat er in het verleden veel is vastgelegd op basis van klank en uitspraak en was men afhankelijk van
de schrijfkunst, die een persoon op dat moment wel of niet machtig was.
Een van de laatst ontstane schrijfwijzen is Barmen ‘t loo, en het aardige hiervan is, dat we ook nog weten hoe dit is ontstaan.

Het gaat hierbij niet om een toevalligheid, maar om een bewust gekozen naamsverandering.
De grootvader van dhr. J.A.Barmen ‘t loo, genoemd in het voorwoord, heeft deze wijziging ingevoerd. Hij had een kost school en dacht, dat het meer 
cachet aan zijn onderwijsinstelling gaf, door bovengenoemde naamsverandering in te voeren.
Een van zijn zonen, de atrs die lang in Indonesie actief is geweest,  deed daar nog een schepje bovenop en noemde zich van Barmen ‘t loo.
Overigens met een voorvoegsel, dat ook bij de eerste von Bermentloe voorkwam.
Op deze manier zijn er in een korte tijd twee schrijfwijzen ingevoerd, die op dit moment nog door hun respectievelijke nazaten worden gebruikt. 

Naar alle waarschijnlijkheid komt de naam Barmentloo van het woord BERM, dat oorspronkelijk weg betekende en nu niet anders bekend is als de zijkant van een weg. Misschien moet het worden gelezen, als grens / afscheiding en dan kan met Bermentloe een Loo(open plek) bedoeld zijn, welke als grens fungeerde.
Een aantal Barmentloo’s worden genoemd als erfmarken richters. Personen die zich o.a. bezig hielden met het vaststellen en bewaken van grenzen van en in de zg. Marken. Hierover later meer.

 
 oorkonde
                                                              Oude bewaard gebleven aktes bezegeld met de zegels van de ondertekenden zijn een
                                               belangrijke bron geweest om de  Barmentloo’s in de vroegste periodes te kunnen plaatsen
 

De eerste vermelding van de familie Barmentloo gaat terug tot het begin, van de dertiende eeuw na Christus; 1214.

1214      Eckenhard von Barmentlo, omgeving Ravensburg
1227      Heinrich von Bermentloe, omgeving Warendorf,
1251      Heinrich de Bermentloe, stiefvader van de ridder Herman van Velsen
1254      Ekehardus Dapifer de Bermentloe, getuige bij belening van de Heer vanLippe,
             mogelijk dezelfde als in 1214,

1265      Steven van Barmentloo ontvangt van Herman van Loon zijn curtis Lintelo in  het kerspel Haaksbergen
1272      Frederick de Bermentloe, bezegeld met Johan van Nassau, bisscop van de stad  de Utrecht,
             de priveleges van de stad Genemuiden

 1304     Bruno de Bermentlo, getuige bij Holtwick, onder Coesfeld
 
Door oa. de verzelfstandiging van steden en de versterking van het grafelijk bestuur, door grondaankopen, waterstaatszorg en ontginningen was er een behoefte aan betrouwbare bestuurders. Aanvankelijk waren het de leden van de oude gevestigde adel, die de baantjes verdeelden. Maar al te vaak bleken zij in tijden van spanning 
te veel eigen belangen te hebben om onvoorwaardelijk voor hun heer de graaf op te komen.
Dat gaf een kans aan de dienaren, die door eigen prestaties en talenten opvielen, hoezeer ze door geboorte ook een achterstand mochten hebben. Die kans kregen 
bijvoorbeeld aan het hof van de keizer, bisschop, hertog of graaf: de Dapifer (spijzendrager), de seneschalk (oudste knecht), de pincerna (schenker), de camerarius (kamerdienaar),  en de mareschalk (paardeknecht).
Zij breidden hun taken en verantwoordelijkheden uit. Vooral in en na de twaalfde eeuw rees hun ster snel, en mede na verloop van tijd, door oa. huwelijken tussen opgeklommen dienstmannen en dochters van edelen, schoven zij onopvallend de “adelstand” binnen.
 
De in 1254 vermelde Ekehardus Dapifer de Bermentloe, is hoogstwaarschijnlijk iemand , waarop de vorige alinea van toepassing is.
 
Aardig is, dat de toevoeging Ekenhard en Dapifer(a), nu nog bij enkele familieleden voor komt, na meer dan 750 jaar. Het direkte verband tussen hierboven genoemde personen staat tot op heden niet geheel vast. Het zijn los staande vermeldingen in aktes en andere bewaard gebleven oude bezegelde stukken. Ongetwijfeld zal een van hen 
de stamvader zijn van de Barmentloo’s, die vanaf ongeveer 1300 vermeld worden, als bewoners in  het huidige Nederland. Toendertijd vallend onder het
bisdom Munster.
In veel oorkondes opgemaakt in de omgeving van Neede en Haaksber­gen zijn zij aanwezig, als getuige bij beleningen. Ook zelf, worden zij beleend met onroerend
goed, vaak eigendom van het bisdom Munster en later van het bisdom Utrecht.
Een van hen was oa. Henric van Bermentloe, die in 1382 werd beleend met het Hof to Weding. De betreffende oorkondes zijn nu nog aanwezig in de archieven van bovengenoemde  bisdommen.
 
Deze hier onderstaande tekeningen geven een beeld van de waarschijnlijke werk-leef omgeving van de eerste leden van de familie Barmentloo
omstreeks 1200-1300.
De Voornamen  van de eerst bekende Barmentloo (de Bermentloe), Eckenhard, (nu nog een veel gebruikte duitse jongensnaam, dappere zwaardvechter) en de naam Dapifer (spijzen-drankdrager), leiden mogelijk terug naar  hun activiteiten aan het hof van de lokale edellieden.
Later verwierven ze meerdere rechten en werden betrokken  als getuigen bij de rechtspraak.
Zij werden beleend met goederen binnen het bisdom en waren erfmarkerichters. Via het erfrecht werd dit overgedragen van vader op zoon.
Bovenstaande activiteiten zijn opgetekend in veel bewaard gebleven akten, opgeslagen in diverse archieven. De plaatsen waren vele uren zijn doorgebracht om
met de gevonden items de historie van de familie Barmentloo te kunnen reconstrueren.
 
        tafeleen                                                                                    schenker


  tafeltwee
 
Deze 3 tekeningen geven een beeld van de waarschijnlijke werk-leef omgeving van de eerste leden
van de familie Barmentloo omstreeks 1200-1300..
De naam van de eerst bekende Barmentloo (de Bermentloe), Dapifer, leidt terug naar  het beroep van
spijzendrager aan het hof van de lokale edellieden.
Later verwierven ze meerdere rechten en werden betrokken  als getuigen bij de rechtspraak.
Zij werden beleend met goederen binnen het bisdom en waren erfmarkerichters. Via het erfrecht werd
dit overgedragen van vader op zoon.
Bovenstaande activiteiten zijn opgetekend in veel bewaard gebleven akten, opgeslagen in diverse
archieven. De plaatsen waren vele uren zijn doorgebracht om met de gevonden items de historie
van de familie Barmentloo te kunnen reconstrueren.


Kindersterfte:
Dit artikel is overgenomen vanuit de website van Dhr Gijs Hesselink uit Alkmaar.   ghes@geneaal.nl
Het is bekend, dat in vroeger tijden de kindersterfte zeer hoog was. In mijn bestand zijn vele voorbeelden te vinden van in dit opzicht zwaar getroffen gezinnen. Maar een van de meest schrijnende vind ik toch wel dat van Jan Matthijs Hesselink en Aaltje Barmentloo in Amsterdam, waarin maar liefst vijfmaal een zoontje werd geboren, dat naar de naam Antonie had moeten luisteren. Had moeten, want de jongetjes gingen dood, voordat ze dit beseften. Jan Matthijs en Aaltje ondertrouwden op 8 december 1758 in Amsterdam en traden in het huwelijk in Waverveen op 24 december. Hun eerste zoon Hendrik Jan, geboren in 1760, bereikte de volwassen leeftijd. Zijn huwelijk bleef overigens kinderloos. Maar toen begon de ellende voor de familie. Even een overzicht van dopen:


Antonie op 22-9-1762 (overleden na 2 maanden)
Antonie op 14-12-1763 (overleden na 13 maanden)
Antonie op 11-9-1768 (overleden na 13 maanden)
Antonie op 5-5-1771 (overleden na 2 weken)
Antonie op 2-5-1773 (overlijdensdatum 22-02-1765 te Amsterdam)
Bovendien nog een meisje in 1775, dat ook maar 2 maanden oud mocht
worden. Het leed zal enigszins zijn verzacht door twee andere dochters,
die wel de volwassenheid hebben bereikt en voor nakomelingen hebben gezorgd.
doodgraver
                                                                                 
 
 

 

In 1506 was onze familie bijna uitgestorven. Alle huidige leden van de familie Barmentloo stammen af van EEN ( 1) persoon: Jan Barm'tlo, Barmentloo.

Hij kwam vanuit Neede en na betaling liet hij zich in schrijven als burger van  de stad Zutphen.  Zie een copie van het burgerboek hieronder
.
Hiermede kwam een einde aan een periode van 300 jaar, waarin familie leden een relatief hoge positie hadden in het openbare leven binnen de bisdommen van Munster en Utrecht.  
Hierna waren ze lange tijd actief als houtbewerkers: Kuipers, Hoepelmakers, en agrariers.
Ook zijn leden als kuiper en hoepelmaker vanuit het Geldersche vetrokken naar het westen van het Land. Zij vestigden zich omstreeks 1600 in de omgeving van Loosdrecht.

Vanuit deze groep stammen een groot deel van de  Barmentlo's, 
die onder de "tak" Anthony zijn gerangschikt.

k.


burgerboek

                                     kopie uit het Burgerboek van Zutphen, 9 december 1518, waaruit blijkt dat Johan van Barm’tloe, burger is
                            geworden tegen betaling van de volle Jura. Dit betekent dat hij van buiten de stad kwam. (Neede, de Campe?)De op dit moment  bekende Barmentloo’s zijn, zo is uit het onderzoek gebleken, allemaal familie van elkaar, hoe de schrijfwijze dan ook mag zijn.

Vanaf Johan van Barmentloo en zijn vrouw Alyt, die in 1518 naar Zutphen trokken, zijn globaal vier hoofdlijnen aan te geven.


de tak van Swier Barmentloo (348)  geb. voorst 09-12-1731 ovl. voorst 04-12-1801.

Dit is op dit moment de grootste tak,  waarvan veel familileden nog woonachtig zijn in de omgeving van Voorst, Zutphen en Apeldoorn, echter hier kan men niet op blind varen daar, door de mobiliteit van alle leden nu iedereen door elkaar is gaan  wonen.

de tak van Hendrica Barmentloo (354) geb. voorst 01-01-1734 ovl. voorst 05-08-1788.

Van haar zoon Jan, wordt de naam van de mogelijke vader niet vermeld, wel het feit, dat hij niet zoals gebruikelijk op zondag, maar midden in de week op woensdag is gedoopt. Waarschijnlijk omdat er geen vader ”bekend” was. Jan kreeg daarom de familienaam van zijn moeder en werd daarmede de stamvader van een tweede tak Barmentloo’s. In deze tak komen ook de later geintroduceerde namen voor,  zoals:  Barmen ‘t loo, van Barmen ‘t loo.
 
de tak Antonie, Anthony Barmentlo  geb. 24-04-1695 (322)  ovl. Nieuw Loosdrecht. 16-12-1779.

Zij kwamen van Voorst, en waren in het begin ook nog actief in hetzelfde beroep, als hun voorvaders in Voorst en Zutphen, zoals kuiper, hoepelmaker ed.  Vanuit Oud- en Nieuwloosdrecht trokken zij richting Amsterdam en Huizen en zijn daarmede de eerste leden van vele families Barmentlo (meestal met èèn o), in het  westen van het Nederland. 

de tak  Garrit Barmentloo (339)    geb. Brummen 30-11-1721 ovl. Hall    28-07-1801.

De meeste nazaten van deze tak woonden en wonen nog steeds in de omgeving van Eerbeek en Brummen en schrijven hun achternaam met èèn o, als Barmentlo.
overzicht

                                    Grafisch overzicht van de eerste 17 generaties van de familie Barmentlooknop